Kompetencer

Totalentreprise

Ved valg af en totalentrepriseløsning overlader du som bygherre størsteparten af ansvaret til entreprenøren. BBBYG sørger for alle delprocesserne lige fra Ide til færdig aflevering.
På grundlag af bygherres egne forslag og ideer til indretning og design sammen-sætter BBBYG et myndighedsprojekt og efterfølgende sikre detailprojektering af det planlagte byggeri med egne konstruktører og ingeniører.
Opførelse og styring af byggeriet gennemføres af BBBYG i nært samarbejde med sine egne underentreprenører og leverandører.

Hovedentrepriser

Ved valg af en hoved og fagentreprise løsning har bygherres egne arkitekter og ingeniører projekteret det planlagte byggeri og BBBYG gennemfører det planlagte byggeri på baggrund af det myndigheds- og detailprojekt som arkitekten og Ingeniøren har udarbejdet. Opførelse af byggeriet gennemføres af BBBYG i nært samarbejde med sine underentreprenører og leverandører. Bygherres egne rådgivere står for den overordnede byggestyring.

Byggestyring og projektering

Som bygherre kan man gøre brug af BBBYG’s kompetencer inden for projektering og byggestyring og samtidig anvende bygherres egne fag entreprenører. En råd- givningsaftale sammensættes individuelt fra sag til sag således den er tilpasset bygherres aktuelle behov.

Brandteknisk rådgivning

BBBYG's ingeniør har med en CFPA uddannelse stor erfaring og kompetence inden for brandrådgivning, og kan rådgive om:

  • Brandsikring og lovgivning
  • Bygningers brandmæssige indretning
  • Brandstrategi
  • Brandteknisk dimensionering
  • Brand- og ekspolsionsfarlige bygninger og oplag

Ved at have denne kompetence "in house" sikres at de brandtekniske krav til et byggeri indarbejdes i projekterne allerede er på skitsestadiet.

Det handler om byggestyring